Odznaky související s Holešovem

Nejen odznaky s erbem města, sportovního oddílu, ale i odznaky firemní a k různým příležitostem nebo výročím.

Odznaky s městským znakem

Firemní odznaky

Sfinx

Sfinx je v současnosti nejrozšířenější značkou nečokoládových cukrovinek na domácím trhu. Více o historii výroby cukrovinek v Holešově najdete zde.

Dřevopodnik

Dnes již neexistující podnik vyrábějící dřevěný a čalouněný nábytek. Více o tomto podniku zde.

TON

Výrobce ručně ohýbaného nábytku s tradicí od roku 1861. Více o tomto podniku zde.

Okresní Podnik Služeb

Vznikl v roce 1980 zrušením podniků místního hospodářství jako pobočný závod OPS Kroměříž. Předchůdce byl zřízen MěNV v Holešově již v roce 1949 jako Sdružený komunální podnik (SKP), do kterého byly zařazeny služby i některé výrobní činnosti jako cihelna, kovovýroba, strojní zámečnictví atd. Následně 1.7.1953 vznikly Komunální služby města Holešova (KS), které zahrnovaly další řemesla a služby. Posléze tento podnik sloučen s SKP zřízeným Okresním výborem a rozšířen o pohostinské činnosti na vesnicích. Později zůstaly v SKP jen drobné řemeslné obory. Začlenil se autoservis a vyčlenila kovovýroba jako Okresní průmyslový podnik (OPP), vytvořil se samostatný Dřevopodnik n.p. (od 1.1.1958), Okresní stavební podnik (OSP) i Technické služby města Holešova (1.1.1969).

V roce 1.4.1990 byl vyčleněním z OPS kroměříž zřízen Podnik služeb a výroby v Holešově. Tento se dostal 7.10.1992 do likvidace, která skončila 31.5.1994.

Připomeňme si předmět činnosti OPS: doprava (autotaxi, nákladní, odvoz fekálií), autoopravárenská a servisní činnost, praní a chemické čištění, zahradnictví, drobné opravy a služby (inzerce, plakátovací služba, prodej střihů, opravy deštníků, rámování obrazů, pohřebnictví, knihařství), zdravotnětechnické služby (holičství, pedikůra, manikůra), stavebně-montážní a výrobní činnost (údržba a prodej stavebních hmot, stavba rodinných domků, klempířství, kovářství, elektroinstalace a revize, stolařství, čalounictví, výroba nábytku atd.).

OZS

Opravny zemědělských strojů byly zřízeny v roce 1953 jako Krajská opravna STS s původním sídlem ve Strážnici, odkud byly rozhodnutím KNV Gottwaldov přemístěny do Holešova. Z počátku se pracovalo v provizorních pracovištích v Zámecké ulici (dříve fa Polách) a za Rusavou (dříve fa Zajíc). S výstavbou nového vlastního závodu se začalo v roce 1955 v dnešní Tovární ulici. Počítalo se s prováděním generálních oprav traktorů na montážní lince.

Po reorganizaci v roce 1959 vznikl nový podnik – Zemědělské opravny, n.p., odštěpný závod Holešov. Další změna proběhla v roce 1960, kdy se podnik stal součástí VHJ Opravny zemědělských strojů. V roce 1961 byla dokončena výstavba nového závodu, který se specializoval na generální opravy pásových traktorů. Od roku 1971 se začal specializovat hlavně na opravy motorů, zejména traktorů, kombajnů, řezaček, ale i nákladních automobilů. V roce 1972 byla provedena rekonstrukce závodu za účelem zvýšení kapacity, technické a technologické úrovně a za účelem snížení nákladů. Sortiment činnosti se v roce 1973 rozšířil i o opravy vysokozdvižných vozíků. Ve srovnání s rokem 1966 došlo v roce 1986 k pětinásobnému růstu výkonů a sedminásobnému růstu zisku.

Privatizací podniku, 1. května 1992, vznikla společnost MGM a.s. Od roku 1995 se začaly v MGM vyrábět polní postřikovače pro zemědělství – tažené i nesené. Tato činnost se postupně stala dominantní a v současnosti je nosným programem společnosti. MGM patří mezi největší výrobce zemědělských postřikovačů v České republice.

Loana

Již v 2. polovině 19. století byl ve městě větší počet pletařských živností (povijany, dětské čepičky, kabátky a punčochy), které později přerostly v tovární výrobu. Začátkem roku 1949 byly začleněny všechny holešovské pletárny do n.p. Bruna. Jednalo se o pletárny Mikešové (od r. 1923), Dohnálek (od r. 1929), Bubílek a Grauer (od r. 1930), Krutil (od r. 1932), Nesvadbová (od r.1941) a Hübner (od r. 1946). Jelikož byly holešovské pletárny zaměřeny převážně na výrobu kojeneckého zboží, došlo k rozhodnutí přestěhovat strojní vybavení z jiných podniků do Holešova a obráceně vybavení nevhodné pro kojenecké zboží přesunout jinam. Dřívější maloživnostenský charakter výroben se měnil a výroba začala dosahovat průmyslového charakteru. V roce 1950 byl závod při reorganizaci převeden do n.p. Moravskoslezské pletárny (MoP).

Neustálý růst požadavků na množství vyrobeného zboží brzdila roztříštěnost závodu do několika provozů. Proto bylo rozhodnuto o vybudování nového závodu, kde by se soustředila veškerá výroba. V roce 1959 se začalo vypracováním investičního záměru a v roce 1964 došlo k zahájení prací na stavbě nového závodu v Tovární ulici. Podnik měl i své učňovské středisko (otevřeno r. 1962, nejprve v místech nábytkářského podniku Schrott v Sušilově ulici). V roce 1966 byla výstavba pětipodlažní výrobní budovy a dvoupodlažní administrativní budovy hotova a veškerý provoz se mohl přestěhovat. V tomto roce 1966 se podnik přejmenoval na n.p. LOANA, pletárny Rožnov pod Radhoštěm. V letech 1975 – 1976 byl v novém závodě vybudován sklad hotových výrobků, který se zvětšil o druhou část v roce 1978. Tyto změny přispěly k zvýšení objemu výroby a počet pracovníků tohoto závodu se pohyboval kolem 850. Loana v Holešově fungovala do roku 1992.

Na začátku 90. let byla v areálu Loany zjištěna ekologická zátěž. Při odmašťování hotových výrobků se používal PCE (perchloretylen), jehož páry se následně odsávaly vzduchotechnikou (veškerý odpařený PCE tak unikal do atmosféry a půdy). První sanace proběhla v roce 1992. Další v roce 2009, kdy již byl majitelem areálu František Tomaník.

Oděvní družstvo Styl

Založeno v roce 1950 a vytklo si zacíl soustředit roztříštěné podnikání do kolektivní družstevní výroby. Ustavující valná hromada 1.8.1950 schválila název "STYL, lidové oděvní družstvo v Bystřici p/Host., zapsané společenstvo s ručením omezeným". Jako předmět podnikání je uvedeno: Základním posláním je, aby pracující (dělníci, řemeslníci a jiní) v družstvu sdružení vybudovali společnými prostředky a společnou prací namísto drobného a roztříštěného podnikání kolektivní podnik dobře technicky vybavený. Výroba byla zahájena 1.1.1951 ve třech dílnách: V Bystřici pod Hostýnem, v Holešově a v Podhradní Lhotě. V roce 1957 má již OD STYL 303 pracovníků a 57 dílen.

Při územní reorganizaci v roce 1960 bylo předáno 23 provozoven se 78 pracovníky VD Oděvna Přerov a dochází ke sloučení s družstvem MÍRODĚV Kroměříž. Na shromáždění delegátů 11.7.1966 byl schválen návrh na využití zakoupeného objektu MOP v Holešově a umístit v tomto objektu ústředí družstva, učňovské středisko, sklad a část výrobních dílen. V podnikovém rejstříku byl zapsán nový název "Styl, oděvní družstvo Holešov". V roce 1967 bylo pod družstvo převedeno 33 pracovníků a 6 učňů z Komunálních služeb Kroměříž. 1.9.1975 byl zahájen provoz nového učňovského střediska vedle kaple sv. Martina. V roce 1987 změněn název družstva na "Styl, výrobní družstvo Holešov".

V roce 1988 byla zahájen největší investiční akce družstva, přístavba hlavního závodu o dvě nové budovy. Výrobní družstvo tak sídlilo v pěti budovách za sebou na ulici Grohova. Výrobním programem družstva byla převážně zakázkové šití textilních a kožešinových výrobků. Prodej byl uskutečňován v prodejnách ve Zlíně, a WiKi v Holešově, Kroměříži a Otrokovicích. V devadesátých letech docházelo k osekávání výrobního programu a rozhodnutím členské schůze družstva konané 29.3.2005 bylo družstvo zrušeno s likvidací ke dni 1.4.2005.

ČSAO

ČSAO n.p. Brno, závod Holešov vznikly na počátku roku 1953 a byly původně opravnou letadel umístěnou v hangáru na letišti jako součást Leteckých opraven Praha – Kbely. Prováděly se zde opravy vojenských letadel. Od 1.7.1954 byla opravna začleněna do ČSAO Brno jako provozovna závodu Zlín a zaměřením na opravy Š 706 RO. Postupně byly zaváděny opavy autobusů Ikarus 30 a 55 a počet pracovníků překročil 160.

S úvahou nad změnou programu na opravy těžkotonážních automobilů, začalo jednání o výstavbě nového moderního závodu (1958). Během výstavby došlo ke změně a byl vytvořen samostatný podnik ČSAO Kroměříž se sídlem v Holešově a započalo se s opravami nákladních vozidel Tatra 111. V roce 1963 byl dobudován nový závod dobudován a od 1.4.1963 se organizační změnou stává ČSAO Holešov znovu závodem ČSAO Brno. Postupně byl sortiment oprav rozšiřován podle toho, jak výrobce uváděl na trh nové typy nákladních aut (od T111 až po T815). V roce 1978 dosáhl počet pracovníků 712 a bylo prováděno více než 1500 oprav ročně.

V roce 1990 se ČSAO osamostatnilo do s.p. MOPAS. V roce 1994 na základě privatizačního projektu vznikla akciová společnost pod obchodním jménem MOPAS a.s. V současné době se zabývá generálními a běžnými opravami T815, T813 a T148 v mnoha modifikacích i jejich jednotlivých konstrukčních skupin (motory, převodovky, rámy, nápravy, kabiny, nástavby apod).

Odznaky k výročím, oslavám a různým příležitostem

Odznaky sportovních klubů

Odznaky politické

Zdroje textových informací:

  • Historie průmyslu v Holešově, vydal MěÚ Holešov (1994), autor: Ing. A. Vémola
  • Bakalářská práce, Komplexní socioekonomická charakteristika ORP Holešov, autor: Bc. Jana Fridrichová
  • Holešov město a okres; Redakce: Metoděj Dobiáš, Pavel Štěpánek, Vladislav Zlámal; vydala Národohospodářská propagace Československa Praha, Brno, Bratislava 1935.
  • Internet – rejstrik.penize.cz, www.wikipedia.cz, kronika města Holešova – rok 2007
  • Holešovko 13/2011; Redakce: Robert Rohál, František Sovadina; vydala město Holešov, 2011.
zpět na úvod nahoru

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2019

dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):